2. Wettflug

 

                                                    

                    Paris/Pontoise  26. Juni 2021